Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 6 kết quả
New York City : An Outsider's Inside View
Tác giả: Mario Maffi
Xuất bản: Columbus: Ohio State University Press, 2004
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  917.47
 
Pursuing Johns : Criminal Law Reform, Defending Character, and New York City's Committee of Fourteen, 1920-1930
Tác giả: Thomas C Mackey
Xuất bản: Columbus: Ohio State University Press, 2005
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  345.747
 
Unexceptional Women Female Proprietors in Mid-Nineteenth-Century Albany, New York, 1830-1885
Tác giả: Susan Ingalls Lewis
Xuất bản: Columbus: Ohio State University Press, 2009
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
For All White-Collar Workers The Possibilities of Radicalism in New York City's Department Store Unions, 1934-1953
Tác giả: Daniel J Opler
Xuất bản: Columbus: Ohio State University Press, 2007
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Unexceptional Women : Female Proprietors in Mid-Nineteenth-Century Albany, New York, 1830-1885
Tác giả: Susan Ingalls Lewis
Xuất bản: Columbus: Ohio State University Press, 2009
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  338.09747
 
Sponsored Migration : The State and Puerto Rican Postwar Migration to the United States
Tác giả: Meléndez Edgardo
Xuất bản: Columbus OH: The Ohio State University Press, 2018
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  305.8
 
1

Truy cập nhanh danh mục