Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 5 kết quả
Chiến lược phát triển giao thông : Chuyển đổi, cải cách và quản lý bền vững
Tác giả: Nhiều tác giả
Xuất bản: Hà Nội: Ngân hàng thế giới tại Việt Nam, 2006
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  388.11
 
Chiến lược cấp nước và vệ sinh xây dựng trên một nền móng bền vững
Tác giả: Camellia Staykova
Xuất bản: Hà Nội: Ngân hàng thế giới tại Việt Nam, 2006
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  363
 
Chiến lược cơ sở hạ tầng : những vấn đề liên ngành
Tác giả:
Xuất bản: Hà Nội: Ngân hàng thế giới tại Việt Nam, 2006
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  307.76
 
Chiến lược viễn thông : Hiện trạng và hướng đi trong tương lai
Tác giả: Ban Công nghệ Viễn thông toàn cầu
Xuất bản: Hà Nội: Ngân hàng thế giới tại Việt Nam, 2006
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  384.041
 
Chiến lược phát triển đô thị : đối mặt với những thách thức về đô thị hóa nhanh chóng và chuyển đổi sang nền kinh tế thị...
Tác giả: Alan Coulthart, Henry Sharpe
Xuất bản: Hà Nội: Ngân hàng thế giới tại Việt Nam, 2006
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  307.1
 
1

Truy cập nhanh danh mục