Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 55 kết quả
Big data application architecture Q & A elektronisk ressurs : a problem-solution approach
Tác giả: Nitin Sawant, Himanshu Shah
Xuất bản: New York: Apress Distributed by Springer ScienceBusiness Media New York, 2013
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005
 
The 12 magic slides [electronic resource] : secrets for raising growth capital
Tác giả: Paul M Getty
Xuất bản: New York: Apress Distributed by Springer ScienceBusiness Media New York, 2014
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  650
 
Begining Java EE 7 elektronisk ressurs
Tác giả: Antonio Gonclaves
Xuất bản: Sl New York: Apress distributed by Springer ScienceBusiness Media New York, 2013
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.133
 
The privacy engineer's manifesto : getting from policy to code to QA to value
Tác giả: Michelle Finneran Dennedy, Thomas R Finneran, Jonathan Fox
Xuất bản: New York: Apress Open Distributed by Springer ScienceBusiness Media New York, c2014
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  343.7308
 
Pro C# 5.0 and the .NET 4.5 framework [electronic resource]
Tác giả: Andrew W TroelsenAndrew W Troelsen
Xuất bản: Sl New York: Apress Distributed to the book trade worldwide by Springer ScienceBusiness Media New York, 2012
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.133
 
Pro data visualization using R and JavaScript
Tác giả: Tom Barker
Xuất bản: Berkeley Calif New York: Apress Distributed to the book trade worldwide by Springer ScienceBusiness Media New York, 2013
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  001.4226
 
Practical Android projects
Tác giả: Lucas Jordan, Pieter Greyling
Xuất bản: New York: Apress Distributed by Springer ScienceBusiness Media, 2011
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  004.167
 
IPhone 4S made simple
Tác giả: Martin Trautschold, Gary Mazo, Rene Ritchie
Xuất bản: New York: APress Distributed by Springer ScienceBusiness Media, c2012
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  004.167
 
Expert indexing in Oracle database 11g : maximum performance for your database
Tác giả: Darl Kuhn, Sam R Alapati, Bill Padfield
Xuất bản: New York NY: Apress Distributed by Springer ScienceBusiness Media, 2012
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.74
 
Apache Tomcat 7 [electronic resource]
Tác giả: Aleksa Vukotic, James Goodwill
Xuất bản: Berkeley CA New York: Apress Distributed by Springer ScienceBusiness Media, 2011
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.71376
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục