Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 65 kết quả
Adobe Photoshop Lightroom 1.1 for the professional photographer
Tác giả: David Huss, David Plotkin
Xuất bản: Amsterdam Boston: ElsevierFocal, 2008
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  775.0285536
 
Langford's advanced photography : the guide for aspiring photographers
Tác giả: Michael John LangfordEfthimia Bilissi, Michael John Langford
Xuất bản: Amsterdam London: ElsevierFocal, 2011
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  771
 
Adobe Photoshop CS4 for photographers : a professional image editor's guide to the creative use of Photoshop for the Mac...
Tác giả: Martin Evening
Xuất bản: Amsterdam: ElsevierFocal, 2009
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  006.68
 
Stop motion : passion, process and performance
Tác giả: Barry Purves
Xuất bản: Amsterdam Boston London: ElsevierFocal, 2008
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  778.5347
 
Loudspeakers : for music recording and reproduction
Tác giả: Philip Richard Newell, K R Holland
Xuất bản: Amsterdam Boston: ElsevierFocal, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.38284
 
The service-oriented media enterprise : SOA, BPM, and web services in professional media systems
Tác giả: John Footen, Joey Faust
Xuất bản: Amsterdam Boston: ElsevierFocal Press, 2008
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  338.4730223
 
Sound synthesis and sampling
Tác giả: Martin Russ
Xuất bản: Boston: ElsevierFocal Press, 2004
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  786.74
 
Control systems for live entertainment
Tác giả: John Huntington
Xuất bản: Amsterdam Boston: ElsevierFocal Press, 2007
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  792.024
 
Directing : film techniques and aesthetics
Tác giả: Michael Rabiger
Xuất bản: Amsterdam Boston: ElsevierFocal Press, 2008
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  791.43
 
Vue 7 : from the ground up
Tác giả: Ami Chopine, Vladimir Chopine
Xuất bản: Amsterdam Boston: ElsevierFocal Press, 2009
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  006.6
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục