Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 23 kết quả
Dermatology secrets plus
Tác giả: James E Fitzpatrick, Joseph G Morelli
Xuất bản: Philadelphia PA: ElsevierMosby, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  616.5
 
Study guide for Pharmacology and the nursing process, seventh edition, Linda Lane Lilley, Shelly Rainforth Collins, Juli...
Tác giả: Julie S Snyder, Shelly Rainforth Collins, Linda Lane Lilley, Diane Savoca
Xuất bản: St Louis Missouri: ElsevierMosby, 2014
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  615.1024613
 
Alexander's care of the patient in surgery
Tác giả: Donna R McEwen, Jane C Rothrock
Xuất bản: St Louis Missouri: ElsevierMosby, 2015
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  617
 
Medical-surgical nursing : assessment and management of clinical problems
Tác giả: Sharon Mantik Lewis, Linda Bucher, Shannon Ruff Dirksen, Mariann Harding, Margaret M Heitkemper
Xuất bản: St Louis Missouri: ElsevierMosby, 2014
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  617
 
Wong's essentials of pediatric nursing
Tác giả: Marilyn J Hockenberry, David Wilson, Donna L Wong
Xuất bản: St Louis Mo: ElsevierMosby, 2013
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  618.9200231
 
Medical terminology & anatomy for ICD-10 coding
Tác giả: Betsy J Shiland
Xuất bản: St Louis Mo: ElsevierMosby, 2012
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  610.1
 
General medical conditions in the athlete
Tác giả: Micki Cuppett, Katie M Walsh
Xuất bản: St Louis Missouri: ElsevierMosby, 2012
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  617.1027
 
Rehabilitation for the postsurgical orthopedic patient
Tác giả: Jim Magnusson, Lisa Maxey
Xuất bản: St Louis Mo: ElsevierMosby, 2013
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  617.4
 
Ferri's clinical advisor 2015 [electronic resource] : 5 books in 1
Tác giả: Fred F Ferri
Xuất bản: Philadelphia PA: ElsevierMosby, 2015
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  616
 
Mosby's massage therapy review
Tác giả: Sandy Fritz
Xuất bản: St Louis Missouri: ElsevierMosby, 2015
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  615.822
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục