Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 151 kết quả
Jawetz, Melnick & Adelberg's medical microbiology
Tác giả: George F Brooks
Xuất bản: New York: McGrawHill Medical, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (chm)
ddc:  616
 
Ganong's review of medical physiology [electronic resource]
Tác giả: Kim E Barrett, William F Ganong
Xuất bản: New York London: McGrawHill Medical, 2012
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  612
 
Rational medical decision making : a case-based approach
Tác giả: Goutham Rao
Xuất bản: New York: McGrawHill Medical, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  610
 
Family medicine elektronisk ressurs : ambulatory care and prevention
Tác giả: Mark B Mengel, L Peter Schwiebert
Xuất bản: New York London: McGrawHill Medical, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  616
 
Primer of biostatistics
Tác giả: Stanton A Glantz
Xuất bản: New York: McGrawHill Medical, 2012
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  WA 950
 
Primer of biostatistics
Tác giả: Stanton A Glantz
Xuất bản: New York: McGrawHill Medical, c2012
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  950
 
Medical charting demystified elektronisk ressurs
Tác giả: Joan Richards, James Edward Keogh
Xuất bản: New York: McGrawHill, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  610
 
Behavioral medicine : a guide for clinical practice
Tác giả: Mitchell D Feldman, John F Christensen
Xuất bản: New York: McGrawHill Medical, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  616.0019
 
Behavioral medicine : a guide for clinical practice
Tác giả: John F Christensen, Mitchell D Feldman
Xuất bản: New York: McGrawHill Medical, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  616.0019
 
Current medical diagnosis & treatment 2015
Tác giả: Maxine A Papadakis, Stephen J McPhee, Michael W Rabow
Xuất bản: New York: McGrawHill EducationMedical, 2015
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  WB 100
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục