Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 105 kết quả
The XP files : Windows hidden tools for secure sharing, communication, and collaboration
Tác giả: Guy Hart-Davis
Xuất bản: New York: McGrawHillOsborne, 2002
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.4469
 
ASP.NET 2.0 demystified
Tác giả: James Edward Keogh
Xuất bản: New York: McGrawHillOsborne, 2005
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.2
 
Visual C++ .NET developer's guide
Tác giả: John Mueller
Xuất bản: New York: McGrawHillOsborne, 2002
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.133
 
The collector's guide to eBay [electronic resource] : the ultimate resource for buying, selling, and valuing collectible...
Tác giả: Greg Holden
Xuất bản: New York: McGrawHillOsborne, 2005
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  381
 
Java 2 [electronic resource] : a beginner's guide
Tác giả: Herbert Schildt
Xuất bản: New York: McGrawHillOsborne, 2003
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.71262
 
Microsoft Office 2007 [electronic resource]
Tác giả: Martin S Matthews, Carole Boggs Matthews
Xuất bản: Emeryville Calif: McGrawHillOsborne, 2008
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.5
 
UNIX system administration [electronic resource] : a beginner's guide
Tác giả: Steven Maxwell
Xuất bản: Berkeley CA: McGrawHillOsborne, 2002
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.4
 
HTML & Web design [electronic resource] : tips & techniques
Tác giả: Kris A Jamsa, Andy Anderson, Konrad King
Xuất bản: New York: McGrawHillOsborne, 2002
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.2
 
Hardcore Windows XP [electronic resource] : the step-by-step guide to ultimate performance
Tác giả: Joli Ballew
Xuất bản: New York: McGrawHillOsborne, 2005
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.446
 
GCC, the complete reference [electronic resource]
Tác giả: Arthur Griffith
Xuất bản: New York: McGrawHillOsborne, 2002
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.4
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục