Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 23 kết quả
Dreamweaver CS5
Tác giả: David Sawyer McFarland
Xuất bản: Beijing Cambridge: Pogue PressOReilly, 2010
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  006.78
 
Mac OS X Panther edition
Tác giả: David Pogue
Xuất bản: Sebastopol CA: Pogue PressOReilly, 2003
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.4
 
Excel 2010 : the missing manual
Tác giả: Matthew MacDonald
Xuất bản: Sebastopol CA: Pogue PressOReilly, 2010
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.54
 
CSS : the missing manual
Tác giả: David Sawyer McFarland
Xuất bản: Sebastopol CA: Pogue PressOReilly, 2009
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  006.74
 
Microsoft Project 2010 : the missing manual
Tác giả: Bonnie Biafore
Xuất bản: Beijing Cambridge: Pogue PressOReilly, 2010
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.369
 
Dreamweaver MX 2004 : the missing manual
Tác giả: David Sawyer McFarland, David Pogue
Xuất bản: Sebastopol CA: Pogue PressOReilly, 2004
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (chm)
ddc:  005.2762
 
Windows XP pro : the missing manual
Tác giả: David Pogue, Craig Zacker, L J Zacker
Xuất bản: Sebastopol CA: Pogue PressOReilly, 2003
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (chm)
ddc:  005.4469
 
Word 2007 for starters : the missing manual
Tác giả: Chris Grover
Xuất bản: Sebastopol CA: Pogue PressOReilly, 2007
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (chm)
ddc:  005.52
 
The Internet : the missing manual
Tác giả: David Pogue, J D Biersdorfer
Xuất bản: Beijing Sebastopol CA: Pogue PressOReilly, 2006
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (chm)
ddc:  004.678
 
PowerPoint 2007 : the missing manual
Tác giả: Emily A Vander Veer
Xuất bản: Sebastopol: Pogue PressOReilly, 2007
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (chm)
ddc:  005.369
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục