Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 7 kết quả
Work psychology : understanding human behaviour in the workplace
Tác giả: John Arnold
Xuất bản: Harlow England New York NY: Prentice HallFinancial Times, 2005
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  158.7
 
Human resource management : a contemporary approach
Tác giả: Julie Beardwell, Tim Claydon
Xuất bản: Harlow England New York: Prentice HallFinancial Times, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  658.3
 
International marketing and export management
Tác giả: Gerald S Albaum, Edwin Duerr, Jesper Strandskov
Xuất bản: Harlow England New York: Prentice HallFinancial Times, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  658.84
 
Organizational change
Tác giả: Barbara Senior, Jocelyne Fleming
Xuất bản: Harlow England New York: Prentice HallFinancial Times, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  658.406
 
Pirates of the digital millennium : how the intellectual property wars damage our personal freedoms, our jobs, and the w...
Tác giả: John Gantz, Jack B Rochester
Xuất bản: Upper Saddle River NJ: Prentice HallFinancial Times, c2005
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  346.0482
 
Selling and sales management
Tác giả: David Jobber, Geoffrey Lancaster
Xuất bản: Harlow England New York: Prentice HallFinancial Times, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  658.81
 
Economics
Tác giả: John Sloman
Xuất bản: Harlow England New York: Prentice HallFinancial Times, 2006
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  330
 
1

Truy cập nhanh danh mục