Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
21-30 trong số 406 kết quả
Filter Handbook
Tác giả: Stefan Niewia Domski
Xuất bản: : ButterworthHeinemann Ltd, 1989
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  621.3815324
 
The Amateur Naturalist
Tác giả: Gerald Durrell
Xuất bản: : Knopf, 1989
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  574
 
2,500 Solved Problems in Fluid Mechanics and Hydraulics
Tác giả: Jack Evett
Xuất bản: : McgrawHill, 1989
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  620.106
 
Creatures of Middle-Earth (Middle Earth Role Playing/MERP #8005)
Tác giả: Jr Peter C Fenlon, Angus Mcbride
Xuất bản: : Berkley Pub Group, 1989
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  793.93
 
Shadowdale/Fre1 (Advanced Dungeons and Dragons Forgotten Realms)
Tác giả: Ed Greenwood
Xuất bản: : Wizards of the Coast, 1989
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  793
 
Waterdeep/Fre3, No 9249 (Advanced Dungeons and Dragons Forgotten Realms)
Tác giả: Ed Greenwood
Xuất bản: : Wizards of the Coast, 1989
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  793.93
 
The Karate Kid Part III
Tác giả: B B Hiller
Xuất bản: : Point, 1989
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  813
 
GURPS the Prisoner Roleplaying in the Village
Tác giả: David Ladyman
Xuất bản: : Steve Jackson Games, 1989
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  791.45
 
Glitter The Chemistry & Te chniques
Tác giả: Lloyd S Oglesby
Xuất bản: : Amer Fireworks News, 1989
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  662.1
 
Doctor Who the chase
Tác giả: John Peel
Xuất bản: : Carol Publishing Corporation, 1989
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  823
 

Truy cập nhanh danh mục