Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 9 kết quả
Plant design and economics for chemical engineers
Tác giả: Max Stone Peters, Klaus D Timmerhaus
Xuất bản: New York: McGrawHill, 1991
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  660
 
Time-saver standards for interior design and space planning
Tác giả: Joseph De Chiara, Julius Panero, Martin Zelnik
Xuất bản: New York: McGrawHill, 1991
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  729
 
The Nalco Guide to Boiler Failure Analysis
Tác giả: D Port Robert, M Herro Harvey
Xuất bản: New York: McGrawHill, 1991
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (rar)
ddc:  621.183
 
Artificial Intelligence Second edition
Tác giả: Elaine Rich, Kevin Knight
Xuất bản: NY: McGrawHill, 1991
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in
ddc:  006.3
 
Theory and Problems of Structural Steel Design
Tác giả: J Rokach Abraham
Xuất bản: NY: McGrawHill, 1991
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  624.1821
 
Fundamentals of aerodynamics
Tác giả: John David Anderson
Xuất bản: New York: McGrawHill, 1991
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  629.1323
 
Probability, random variables, and stochastic processes
Tác giả: Athanasios Papoulis
Xuất bản: New York London: McGrawHill, 1991
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  519.2
 
Process systems analysis and control
Tác giả: Donald R Coughanowr
Xuất bản: New York: McGrawHill, 1991
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  660
 
Time-saver standards for interior design and space planning
Tác giả: Joseph De Chiara, Julius Panero, Martin Zelnik
Xuất bản: New York: McGrawHill, 1991
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  729
 
1

Truy cập nhanh danh mục