Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
11-20 trong số 791 kết quả
Assessing adolescent and adult intelligence
Tác giả: Alan S Kaufman, Elizabeth O Lichtenberger
Xuất bản: Hoboken NJ: Wiley, 2006
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  153.93
 
Delivering utility computing : business-driven IT optimization
Tác giả: Guy Bunker, Darren Thomson
Xuất bản: Chichester England: Wiley, 2006
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  004.36
 
Costa Rica for Dummies (Dummies Travel)
Tác giả: Eliot Greenspan
Xuất bản: New Jersey: Wiley, 2006
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  917.2
 
Instructor's Manual (0471726478) For Advanced Engineering Mathematics 9th Edition by Erwin Kreyszig
Tác giả: Erwin Kreyszig
Xuất bản: : Wiley, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  510.2462
 
Webster's New World punctuation : simplified and applied
Tác giả: Geraldine Woods
Xuất bản: Hoboken NJ: Wiley, 2006
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  428.2
 
Teach yourself visually sewing
Tác giả: Debbie Colgrove
Xuất bản: Hoboken NJ: Wiley, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  646.2
 
Quilting for dummies
Tác giả: Cheryl Fall
Xuất bản: Hoboken NJ: Wiley, 2006
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  746.46
 
Trading card games for dummies
Tác giả: John Kaufeld, Jeremy Smith
Xuất bản: Hoboken NJ: Wiley, 2006
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  793.93
 
Python for dummies [electronic resource]
Tác giả: Stef Maruch, Aahz Maruch
Xuất bản: Hoboken NJ: Wiley, 2006
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.133
 
Algebra II for dummies
Tác giả: Mary Jane Sterling
Xuất bản: Hoboken NJ: Wiley, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  512
 

Truy cập nhanh danh mục