Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 9 kết quả
Control systems for live entertainment
Tác giả: John Huntington
Xuất bản: Amsterdam Boston: ElsevierFocal Press, 2007
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  792.024
 
Rendering with Mental ray & 3Ds Max
Tác giả: Joep van der Steen
Xuất bản: Amsterdam Boston: ElsevierFocal Press, 2007
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  006.6
 
Painter X for photographers : creating painterly images step by step
Tác giả: Martin Addison
Xuất bản: Amsterdam Boston: ElsevierFocal Press, 2007
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  006.686
 
Mobile TV : DVB-H, DMB, 3G systems and rich media applications
Tác giả: Amitabh Kumar
Xuất bản: Amsterdam Boston: ElsevierFocal Press, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.388
 
The radio station : broadcast, satellite & Internet
Tác giả: Michael C Keith
Xuất bản: Amsterdam Boston: ElsevierFocal Press, 2007
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  384.5453
 
Creative Photoshop : digital illustration and art techniques covering Photoshop CS3
Tác giả: Derek Lea
Xuất bản: Amsterdam Boston: ElsevierFocal Press, 2007
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  006.686
 
Photoshop effects for portrait photographers
Tác giả: Chrtistopher Grey
Xuất bản: Amsterdam Boston: ElsevierFocal Press, 2007
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  006.6
 
The Adobe Photoshop layers book : harnessing Photoshop's most powerful tool, covers Photoshop CS3
Tác giả: Richard Lynch
Xuất bản: Amsterdam Boston London: ElsevierFocal Press, 2007
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  006.686
 
The IBOC handbook : understanding HD radio technology
Tác giả: David P Maxson
Xuất bản: Amsterdam Boston: ElsevierFocal Press National Association of Broadcasters, 2007
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
Bản in
ddc:  621.384
 
1

Truy cập nhanh danh mục