Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 34 kết quả
Wide bandgap light emitting materials and devices
Tác giả: H X Jiang, Igor L Kuskovsky, Gertrude F Neumark
Xuất bản: Weinheim Cambridge: WileyVCH, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.381522
 
The handbook of homogeneous hydrogenation
Tác giả: Cornelis J Elsevier, Johannes G de Vries
Xuất bản: Weinheim: WileyVCH, 2007
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  547.23
 
Medicinal plant biotechnology : from basic research to industrial applications
Tác giả: Oliver Kayser, Wim J Quax
Xuất bản: Weinheim: WileyVCH, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  615.19
 
Product design and engineering : best practices
Tác giả: Ulric Bröckel, Will Meier, Gerhar Wagner
Xuất bản: Weinheim Chichester: WileyVCH, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  660.0685
 
Chemical engineering : modelling, simulation and similitude
Tác giả: Tanase G Dobre, José Sanchez Marcano
Xuất bản: Weinheim: WileyVCH, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  660.072
 
Rules of thumb in engineering practice
Tác giả: Donald R Woods
Xuất bản: Weinheim: WileyVCH, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  620.004
 
Propellants and explosives : thermochemical aspects of combustion
Tác giả: Naminosuke Kubota
Xuất bản: Weinheim: WileyVCH, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  541.361
 
Organic molecular solids
Tác giả: M Schwoerer, H C Wolf
Xuất bản: Weinheim: WileyVCH, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  530.413
 
World of the elements : elements of the world
Tác giả: Hans-Jürgen Quadbeck-Seeger
Xuất bản: Weinheim: WILEYVCH, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  546
 
Asymmetric synthesis with chemical and biological methods
Tác giả: Dieter Enders, Karl-Erich Jaeger
Xuất bản: Weinheim: WileyVCH, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  547.2
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục