Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 25 kết quả
Programming WCF services [electronic resource]
Tác giả: Juval Löwy
Xuất bản: Farnham: OReilly, 2015
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.446
 
Elasticsearch the definitive guide : a distributed real-time search and analytics engine / elektronisk ressurs
Tác giả: Clinton Gormley, Zachary Tong
Xuất bản: Sebastopol CA: OReilly, 2015
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  025.04252
 
Lean enterprise
Tác giả: Jez Humble, Joanne Molesky, Barry O'Reilly
Xuất bản: Beijing: OReilly, 2015
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.1
 
Learning Spark
Tác giả: Holden Karau, Andy Konwinski, Patrick Wendell, Matei Zaharia
Xuất bản: Beijing: OReilly, 2015
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  006.312
 
Ruby cookbook
Tác giả: Lucas Carlson, Leonard Richardson
Xuất bản: Sebastopol CA: OReilly, 2015
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.133
 
Becoming a better programmer
Tác giả: Pete Goodliffe
Xuất bản: Beijing Sebastopol: OReilly, 2015
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.1
 
Oracle PL/SQL language pocket reference
Tác giả: Steven Feuerstein, Chip Dawes, Bill Pribyl
Xuất bản: Beijing: OReilly, 2015
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.7575
 
Fluent Python
Tác giả: Luciano Ramalho
Xuất bản: Sebastopol CA: OReilly, 2015
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.133
 
Field guide to Hadoop
Tác giả: Kevin Sitto, Marshall Presser
Xuất bản: Sebastopol CA: OReilly, 2015
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.74
 
Hadoop application architectures : designing real world big data applications
Tác giả: Mark Grover
Xuất bản: Sebastopol CA: OReilly, 2015
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.7
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục