Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
11-20 trong số 25 kết quả
Graph databases
Tác giả: Ian Robinson, Emil Eifrem, Jim Webber
Xuất bản: Beijing: OReilly, 2015
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.74
 
Mastering bitcoin
Tác giả: Andreas M Antonopoulos
Xuất bản: Sebastopol CA: OReilly, 2015
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  332.42
 
Salt essentials
Tác giả: Craig Sebenik, Thomas Hatch
Xuất bản: Beijing: OReilly, 2015
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.1
 
BioBuilder
Tác giả: Natalie Kuldell, Rachel Bernstein, Kathryn M Hart, Karen Ingram
Xuất bản: Sebastopol CA: OReilly, 2015
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  660.6
 
Hadoop : The Definitive Guide
Tác giả: Tom White
Xuất bản: Sebastopol: OReilly, 2015
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.74
 
Calm Technology : principles and patterns for non-intrusive design
Tác giả: Amber Case
Xuất bản: Beijing: OReilly, 2015
Bộ sưu tập: Tham khảo
eBook (pdf)
ddc: 
 
Head first Ruby
Tác giả: Jay McGavren
Xuất bản: Sebastopol CA: OReilly Media, 2015
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.117
 
Switching to the MAC [electronic resource] : the missing manual
Tác giả: David Pogue
Xuất bản: Sebastopol California: OReilly Media, 2015
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.446
 
Essential cybersecurity science : build, test, and evaluate secure systems
Tác giả: Josiah Dykstra
Xuất bản: Sebastopol CA: OReilly Media, 2015
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.8
 
Building microservices : designing fine-grained systems
Tác giả: Sam Newman
Xuất bản: Sebastopol CA: OReilly Media, 2015
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.1
 

Truy cập nhanh danh mục