Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 10 kết quả
Thermal food processing : new technologies and quality issues
Tác giả: Da-Wen Sun
Xuất bản: Boca Raton: CRCTaylor Francis, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  664
 
Ingredient interactions : effects on food quality
Tác giả: Anilkumar G Gaonkar, Andrew McPherson
Xuất bản: Boca Raton: CRCTaylor Francis, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  664
 
Water properties of food, pharmaceutical, and biological materials
Tác giả: María de Pilar Buera
Xuất bản: Boca Raton: CRCTaylor Francis, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  664
 
Food polysaccharides and their applications
Tác giả: Glyn O Phillips, Alistair M Stephen, Peter A Williams
Xuất bản: Boca Raton FL: CRCTaylor Francis, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  664
 
Sensory-directed flavor analysis
Tác giả: Ray Marsili
Xuất bản: Boca Raton FL: CRCTaylor Francis, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  664
 
Measurement and control in food processing
Tác giả: Manabendra Bhuyan
Xuất bản: Boca Raton: CRCTaylor Francis, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  664
 
Carbohydrates in food
Tác giả: Ann-Charlotte Eliasson
Xuất bản: Boca Raton FL: CRCTaylor Francis, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  664
 
Measurement and control in food processing
Tác giả: Manabendra Bhuyan
Xuất bản: Boca Raton: CRCTaylor Francis, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  664
 
Radionuclide concentrations in food and the environment
Tác giả: Michae Pöschl, Leo M L Nollet
Xuất bản: Boca Raton FL: CRCTaylor Francis, 2007
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  363.17
 
Functional foods and biotechnology
Tác giả: Kalidas Shetty
Xuất bản: Boca Raton FL: CRCTaylor Francis, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  664
 
1

Truy cập nhanh danh mục