Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 1 kết quả
Doing data science
Tác giả: Rachel Schutt, Cathy O'Neil
Xuất bản: Beijing Sebastopol: OReilly Media, 2013
Bộ sưu tập: Tham khảo
eBook (pdf)
ddc: 
 
1

Truy cập nhanh danh mục