Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 286 kết quả
Biomedia
Tác giả: Eugene Thacker
Xuất bản: Minneapolis: University of Minnesota Press, 2004
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  303.483
 
Biomedia
Tác giả: Eugene Thacker
Xuất bản: Minneapolis: University of Minnesota Press, c2004
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  303.483
 
Towards a critical theory of society
Tác giả: Herbert Marcuse, Douglas Kellner
Xuất bản: New York: Routledge, 2001
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  301.01
 
Readings in social theory : the classic tradition to post-modernism
Tác giả: James Farganis, Vassar College
Xuất bản: Boston: McGrawHill, 2004
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  301.01
 
A first look at communication theory
Tác giả: Emory A Griffin
Xuất bản: Boston: McGrawHill, 2008
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  302.201
 
Communication theories : perspectives, processes, and contexts
Tác giả: Katherine Miller
Xuất bản: USA: McGrawHill, 2002
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  302.201
 
A theory of race
Tác giả: Joshua Glasgow
Xuất bản: New York London: Routledge, 2009
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  305.8001
 
Philosophy of law : an introduction
Tác giả: Mark Tebbit
Xuất bản: London New York: Routledge, 2005
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  340
 
Philosophy of economics : on the scope of reason in economic inquiry
Tác giả: Subroto Roy
Xuất bản: London New York: Routledge, 1991
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  330
 
A first look at communication theory
Tác giả: Emory A Griffin
Xuất bản: Boston: McGrawHill, 2006
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  302.201
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục