Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 8 kết quả
Heidegger : his life & his philosophy
Tác giả: Alain Badiou, Barbara Cassin
Xuất bản: : ,
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  193
 
Confronting Heidegger : a critical dialogue on politics and philosophy
Tác giả: Gregory Fried
Xuất bản: London: Rowman Littlefield International, 2020
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  193
 
Knowledge and ideology : the epistemology of social and political critique
Tác giả: Michael Morris
Xuất bản: : ,
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  100
 
Compromise, Peace and Public Justification : Political Morality Beyond Justice
Tác giả: Fabian Wendt
Xuất bản: : ,
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  170
 
Selected philosophical themes
Tác giả: Ernest Gellner
Xuất bản: London New York: Routledge, 2003
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  192
 
Subjectivity, gender and the struggle for recognition
Tác giả: Paddy McQueen
Xuất bản: : ,
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  128
 
Nietzsche and the origin of virtue
Tác giả: Lester H Hunt
Xuất bản: London New York: Routledge, 1991
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  170
 
What makes life worth living :on pharmacology
Tác giả: Bernard Stiegler, Daniel Ross
Xuất bản: : ,
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  204.4
 
1

Truy cập nhanh danh mục