Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 37 kết quả
Organic Reactions. Vol. 65
Tác giả: Larry E Overman
Xuất bản: New Jersey: Wiley John Sons Incorporated, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Bản in
ddc:  547.2
 
The investigation of organic reactions and their mechanisms
Tác giả: Howard Maskill
Xuất bản: Oxford Ames Iowa: Blackwell Pub, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  547.2
 
Flows and chemical reactions in homogeneous mixtures
Tác giả: Roger Prud'homme
Xuất bản: : ,
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  541.39
 
Radical reactions in aqueous media
Tác giả: V Tamara Perchyonok
Xuất bản: Cambridge UK: RSC Publishing, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  546.22
 
Comprehensive organic reactions in aqueous media
Tác giả: Chao-Jun LiTak-Hang Chan, Chao-Jun Li
Xuất bản: Hoboken NJ: WileyInterscience, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Bản in
ddc:  547.13422
 
Influence of the solvents on some radical reactions
Tác giả: G E Zaikov
Xuất bản: : ,
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  541.3482
 
Multicomponent reactions : concepts and applications for design and synthesis
Tác giả: Raquel P Herrera, Eugenia Marques-Lopez
Xuất bản: : ,
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  547.2
 
Catalyst components for coupling reactions
Tác giả: Gary A Molander
Xuất bản: Chichester England Hoboken NJ: John Wiley, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  541.38
 
The engineering of chemical reactions
Tác giả: Lanny D Schmidt
Xuất bản: New York: Oxford University Press, 1998
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  660
 
Advances in kinetics and mechanism of chemical reactions
Tác giả: Lexei Iordanskiĭ, Artur J M Valente, G E Zaikov
Xuất bản: Oakville ON Point Pleasant NJ: Apple Academic Press, c2013
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  541.394
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục