Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 270 kết quả
Cost accounting for dummies
Tác giả: Kenneth Boyd
Xuất bản: Indianapolis IN: John Wiley Sons Inc, 2013
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  657.42
 
Cost accounting : foundations and evolutions
Tác giả: Michael R Kinney, Cecily A Raiborn
Xuất bản: Mason Ohio: SouthWestern Cengage Learning, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  657.42
 
Fundamentals of cost accounting
Tác giả: Michael Maher, Shannon W Anderson, William N Lanen
Xuất bản: New York NY: McGrawHill Irwin, 2014
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  657
 
Cost accounting : a managerial emphasis
Tác giả: Charles T Horngren, Srikant M Datar, Madhav V Rajan
Xuất bản: Upper Saddle River NJ: PearsonPrentice Hall, 2012
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  658.15
 
Cost-benefit analysis : concepts and practice
Tác giả: Anthony E Boardman
Xuất bản: Boston: Prentice Hall, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  658.15/54
 
Cost accounting : a managerial emphasis
Tác giả: Charles T HorngrenCharles T Horngren
Xuất bản: Upper Saddle River NJ: Pearson Prentice Hall, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  658.1511
 
Cost accounting : a managerial emphasis
Tác giả: Charles T Horngren, Srikant M Datar, Madhav V Rajan
Xuất bản: Boston: Pearson, 2015
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  658.1511
 
Designing strategic cost systems
Tác giả: Lianabel Oliver
Xuất bản: : John Wiley Sons, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  658.1552
 
Designing Strategic Cost Systems : How to unleash the power of cost information
Tác giả: Lianabel Oliver, Charles T Horngren
Xuất bản: New Jersey: John Wiley Sons Incorporated, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  658.1552
 
Food and beverage cost control
Tác giả: Jack E MillerLea R Dopson, David K Hayes, Jack E Miller
Xuất bản: New York: Wiley, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  647.95
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục