Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 24 kết quả
Crystallization technology handbook
Tác giả: Alfons Mersmann
Xuất bản: New York: Marcel Dekker, 2001
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  660.284298
 
Crystallization
Tác giả: J W Mullin
Xuất bản: Oxford Boston: Elsevier ButterworthHeinemann, 2001
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  660
 
Crystallization process systems [electronic resource]
Tác giả: A G Jones
Xuất bản: Oxford Boston: ButterworthHeinemann, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  660
 
Industrial crystallization of melts
Tác giả: C M van't Land
Xuất bản: New York: Marcel Dekker, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  660.284298
 
Handbook of hydrothermal technology [electronic resource] : a technology for crystal growth and materials processing
Tác giả: K Byrappa, Masahiro Yoshimura
Xuất bản: Park Ridge NJ Norwich NY: Noyes Publications William Andrew Pub, 2001
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  548
 
Biological Crystallization
Tác giả: Jaime Gómez Morales, Giuseppe Falini, Juan Manuel García Ruiz
Xuất bản: Basel Switzerland: MDPI Multidisciplinary Digital Publishing Institute, 2019
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc: 
 
Advanced Synchrotron Radiation Techniques for Nanostructured Materials
Tác giả: Chiara Battocchio
Xuất bản: Basel Switzerland: MDPI Multidisciplinary Digital Publishing Institute, 2019
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc: 
 
Pharmaceutical Crystals
Tác giả: Hidehiro Uekusa, Etsuo Yonemochi
Xuất bản: Basel Switzerland: MDPI Multidisciplinary Digital Publishing Institute, 2020
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc: 
 
Rapid Assessment of the Physical Stability of Amorphous Solid Dispersions [electronic resource]
Tác giả:
Xuất bản: Argonne Ill Oak Ridge Tenn: Argonne National Laboratory Distributed by the Office of Scientific and Technical Information US Dept of Energy, 2017
Bộ sưu tập: Metadata
ddc:  615.32
 
Crystal Growth and Chirality Technologies and Applications
Tác giả: Riadh Marzouki, Takashiro Akitsu, Takashiro Akitsu, Riadh Marzouki
Xuất bản: : IntechOpen, 2023
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc: 
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục