Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 107 kết quả
Nutrition & diet therapy
Tác giả: Linda K DeBruyne, Kathryn Pinna, Eleanor Noss Whitney
Xuất bản: : ,
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  615.854
 
Integrative nutrition therapy
Tác giả: Mary Marian, Gerard E Mullin
Xuất bản: Boca Raton: CRC Press Taylor Francis Group, 2016
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  615.8/54
 
Nutrition therapy and pathophysiology
Tác giả: Marcia Nahikian-Nelms
Xuất bản: Belmont CA: Wadsworth Cengage Learning, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  615.854
 
Nutrition and diet therapy : self-instructional approaches
Tác giả: Peggy Stanfield, Y H Hui
Xuất bản: Sudbury Mass: Jones and Bartlett, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  615.8
 
Chinese nutrition therapy : dietetics in traditional Chinese medicine (TCM)
Tác giả: Jörg Kastner
Xuất bản: Stuttgart New York: Thieme, c20
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  400
 
Chinese nutrition therapy : dietetics in traditional Chinese medicine (TCM)
Tác giả: Jörg Kastner
Xuất bản: Stuttgart New York: Thieme, c20
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  400
 
Self healing colitis & Crohn's
Tác giả: David Klein
Xuất bản: Sebastopol CA: Colitis Crohns Health Recovery Center, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  616.34470654
 
Chapter The Influence of Candida spp. in Intestinal Microbiota; Diet Therapy, the Emerging Conditions Related to Candida in Athletes and Elderly People
Tác giả: Ann-Kristin Schwarze, Berta Alvarez Penedo, Monica Trif, Alexandru Vasile Rusu
Xuất bản: : InTechOpen, 2020
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc: 
 
Food Cures
Tác giả: Susan Elizabeth Phillips, Susan Elizabeth Phillips cm
Xuất bản: : Rodale, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (epub)
ddc:  615.854
 
Food allergies : a complete guide for eating when your life depends on it
Tác giả: Scott H Sicherer
Xuất bản: Baltimore: Johns Hopkins University Press, 2013
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (epub)
ddc:  616.97
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục