Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 142 kết quả
Microorganisms for Functional Food
Tác giả: Fabio Minervini, Maria De Angelis
Xuất bản: : Frontiers Media SA, 2016
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc: 
 
Shipin gongye ke-ji
Tác giả:
Xuất bản: : The editorial department of Science and Technology of Food Industry, 2022
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Zhongguo shipin weisheng zazhi
Tác giả:
Xuất bản: : The Editorial Office of Chinese Journal of Food Hygiene, 2022
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Jurnal Teknologi dan Industri Pangan
Tác giả:
Xuất bản: : Bogor Agricultural University Indonesian Food Technologist Association IAFT, 2013
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Food and Life
Tác giả:
Xuất bản: : Guhmok, 2023
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Global health issues of aflatoxins in food and agriculture: Challenges and opportunities
Tác giả: Perng Kuang Chang, Mahendra Rai, Masoomeh Shams Ghahfarokhi, Mehdi Razzaghi Abyaneh
Xuất bản: : Frontiers Media SA, 2015
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc: 
 
AgriHealth
Tác giả:
Xuất bản: : Research and Development Center for Food Nutrition and Public Health P4GKM LPPM Universitas Sebelas Maret, 2023
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Health, nutrition and food demand
Tác giả: Wen S Chern, Kyrre Rickertsen
Xuất bản: Wallingford UK Cambridge MA: CABI Pub, 2003
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  363.8
 
npj Science of Food
Tác giả:
Xuất bản: : Nature Portfolio, 2018
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Food & Nutrition Research
Tác giả:
Xuất bản: : Swedish Nutrition Foundation, 2008
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục