Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 7 kết quả
Ecology and Society
Tác giả:
Xuất bản: : Resilience Alliance, 2004
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Marine ecology in a changing world
Tác giả: Arias Andrés Hugo, Menendez María Clara
Xuất bản: Boca Raton FL: CRC Press Taylor Francis Group CRC Press is an imprint of the Taylor Francis Group an informa business, 2014
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  577.7
 
Resilient and sustainable farming systems in Europe : Exploring Diversity and Pathways
Tác giả: Miranda M P Meuwissen
Xuất bản: Cambridge: Cambridge University Press, 2022
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  338.1
 
Revista de Estudios Latinoamericanos sobre Reducción del Riesgo de Desastres
Tác giả:
Xuất bản: : Corporación Gestión de Riesgos y Desastres GRIDChile, 2018
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
How the world breaks : life in catastrophe's path, from the Caribbean to Siberia
Tác giả: Stan Cox
Xuất bản: : ,
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  363.34
 
Building Green
Tác giả: Anne Rademacher
Xuất bản: Oakland: University of California Press, 2017
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  690.837
 
Enhancing the climate resilience of Africa's infrastructure : the power and water sectors
Tác giả: Raffaello Cervigni, Rikard Liden, James E Neumann, Kenneth M Strzepek
Xuất bản: Washington DC: International Bank for Reconstruction and DevelopmentThe World Bank, 2015
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  338.96
 
1

Truy cập nhanh danh mục