Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 6 kết quả
Development of Food Chemistry, Natural Products, and Nutrition Research
Tác giả: Antonello Santini
Xuất bản: Switzerland: MPI, 2020
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc: 
 
Nutraceuticals: The New Frontier
Tác giả: Antonello Santini
Xuất bản: Switzerland: MPI, 2020
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc: 
 
Nutraceuticals: The New Frontier
Tác giả: Antonello Santini, Antonello Santini
Xuất bản: Basel Switzerland: MDPI Multidisciplinary Digital Publishing Institute, 2020
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc: 
 
Nutraceuticals and Functional Foods: Bridging Health and Food under a New Perspective
Tác giả: Antonello Santini, Antonello Santini
Xuất bản: Basel: MDPI Multidisciplinary Digital Publishing Institute, 2023
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc: 
 
Nutraceuticals in Human Health
Tác giả: Alessandra Durazzo, Alessandra Durazzo, Massimo Lucarini, Massimo Lucarini, Antonello Santini, Antonello Santini
Xuất bản: Basel Switzerland: MDPI Multidisciplinary Digital Publishing Institute, 2020
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc: 
 
Forest, Foods and Nutrition
Tác giả: Alessandra Durazzo, Alessandra Durazzo, Massimo Lucarini, Massimo Lucarini, Antonello Santini, Antonello Santini, Massimo Zaccardelli, Massimo Zaccardelli
Xuất bản: Basel Switzerland: MDPI Multidisciplinary Digital Publishing Institute, 2021
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc: 
 
1

Truy cập nhanh danh mục