Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 5 kết quả
Manejo do Lodos Fecales : Un enfoque sistémico para su implementación y operación
Tác giả: Linda Strande, Damir Brdjanovic, Damir Brdjanovic, Mariska Ronteltap, Mariska Ronteltap, Linda Strande
Xuất bản: : IWA Publishing, 2016
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  628.4
 
Gestion des Boues de Vidange : Approche intégrée pour la mise en œuvre et l'exploitation
Tác giả: Linda Strande, Damir Brdjanovic, Damir Brdjanovic, Mariska Ronteltap, Mariska Ronteltap, Linda Strande
Xuất bản: London UK: IWA Publishing, 2018
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc: 
 
Faecal Sludge Management Systems
Tác giả: Damir Brdjanovic, Damir Brdjanovic, Mariska Ronteltap, Mariska Ronteltap, Linda Strande, Linda Strande
Xuất bản: London: IWA Publishing, 2014
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc: 
 
Experimental Methods in Wastewater Treatment
Tác giả: Damir Brdjanovic, Damir Brdjanovic, Mark C M van Loosdrecht, Mark C M van Loosdrecht, Per Halkjaer Nielsen, Per Halkjaer Nielsen, C M Lopez-Vazquez, C M Lopez-Vazquez
Xuất bản: London: IWA Publishing, 2016
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  628.30721
 
Methods for Faecal Sludge Analysis
Tác giả: Konstantina Velkushanova, Damir Brdjanovic, Damir Brdjanovic, Chris Buckley, Chris Buckley, Thammarat Koottatep, Thammarat Koottatep, Mariska Ronteltap, Mariska Ronteltap, Linda Strande, Linda Strande, Konstantina Velkushanova
Xuất bản: London: IWA Publishing, 2021
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  628.364
 
1

Truy cập nhanh danh mục