Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 6 kết quả
Địa lí du lịch cơ sở lí luận và thực tiễn phát triển ở Việt Nam
Tác giả: Nguyễn Minh Tuệ, Vũ Đình Hòa
Xuất bản: Hà Nội: Giáo dục Việt Nam, 2021
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  338.4791
 
Địa lí kinh tế xã hội Việt Nam
Tác giả: Lê Thông, Nguyễn Minh Tuệ, Nguyễn Văn Phú
Xuất bản: H: Đại học Sư phạm, 2009
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  330.9597
 
Thuật ngữ Địa lí dùng trong nhà trường
Tác giả: Nguyễn Minh Tuệ, Nguyễn Thị Thu Anh, Vũ Đình Hoà
Xuất bản: Hà Nội: Giáo dục Việt Nam, 2009
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
Bản in
ddc:  910
 
Địa lý du lịch Việt Nam
Tác giả: Lê Mỹ Dung, Lê Thông, Lê Văn Tin, Nguyễn Minh Tuệ, Nguyễn Trọng Đức, Trần Ngọc Điệp, Vũ Đình Hòa
Xuất bản: Hà Nội: Giáo dục Việt Nam, 2014
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  338.4791
 
Việt Nam đất nước con người
Tác giả: Bùi Xuân Đính, Đặng Duy Lợi, Lê Thông, Nguyễn Minh Tuệ, Nguyễn Quý Thao, Nguyễn Văn Phú
Xuất bản: Hà Nội: Giáo dục Việt Nam, 2009
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
Bản in
ddc:  915.97
 
Địa lí du lịch cơ sở lí luận và thực tiễn phát triển ở Việt Nam
Tác giả: Lê Mỹ Dung, Lê Thông, Nguyễn Lan Anh, Nguyễn Minh Tuệ, Nguyễn Phú Thắng, Nguyễn Thị Hoài, Thái Huỳnh Anh Chi, Vũ Đình Hòa, Vũ Thị Kim Cúc
Xuất bản: Hà Nội: Giáo dục Việt Nam, 2017
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  338.4791
 
1

Truy cập nhanh danh mục