Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
21-30 trong số 350 kết quả
Windows Server 2008 networking and network access protection (NAP)
Tác giả: Joseph Davies, Anthony Northrup
Xuất bản: Redmond WA: Microsoft Press, 2008
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.446
 
Configuring Microsoft Exchange server 2010 : MCTS rapid review : exam 70-662 [electronic resource]
Tác giả: Ian McLean
Xuất bản: Sebastopol CA: OReilly Media, 2012
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.446
 
Microsoft Windows 7 : complete
Tác giả: Gary B Shelly, Raymond E Enger, Steven M Freund
Xuất bản: Boston MA Singapore: Course Technology, 2011
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.446
 
MAC OS X Snow Leopard all-in-one for dummies [electronic resource]
Tác giả: Mark Chambers
Xuất bản: Hoboken NJ: Wiley Pub, 2009
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.446
 
Fedora® bible : featuring Fedora Linux 12 [electronic resource]
Tác giả: Chris Negus, Eric Foster-Johnson
Xuất bản: Indianapolis IN: Wiley Pub, 2010
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.446
 
Programming WCF services [electronic resource]
Tác giả: Juval Löwy
Xuất bản: Farnham: OReilly, 2015
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.446
 
Installing and administering Linux
Tác giả: Linda McKinnon, Al McKinnon, Linda McKinnon
Xuất bản: New York: Wiley, 2002
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.446
 
The OS X Mountain Lion pocket guide [electronic resource]
Tác giả: Jeff Carlson
Xuất bản: Berkeley Calif: Peachpit Press, 2013
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.446
 
Linux® for dummies®
Tác giả: Dee-Ann LeBlanc
Xuất bản: Hoboken NJ: Wiley Publishing Inc, 2006
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.446
 
PhoneGap mobile application development cookbook : cover 40 recipes to create mobile applications using the PhoneGap API...
Tác giả: Matt Gifford
Xuất bản: Birmingham: Packt Publishing, 2012
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.446
 

Truy cập nhanh danh mục