Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 8 kết quả
Learning WML & WMLScript
Tác giả: Martin Frost
Xuất bản: Sebastopol CA: OReilly, 2000
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.7
 
Building Oracle XML applications
Tác giả: Steve Muench
Xuất bản: Sebastopol CA: OReilly, 2000
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.7
 
Apache : the definitive guide
Tác giả: Ben Laurie, Peter Laurie
Xuất bản: Sebastopol: OReilly, 1999
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.7
 
Hadoop application architectures : designing real world big data applications
Tác giả: Mark Grover
Xuất bản: Sebastopol CA: OReilly, 2015
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.7
 
Data analysis with open source tools
Tác giả: Philipp K Janert
Xuất bản: Beijing Cambride MA: OReilly, 2011
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.7
 
Scaling MongoDB
Tác giả: Kristina Chodorow
Xuất bản: Sebastopol CA: Oreilly Media Inc, 2011
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.7
 
Access Data Analysis Cookbook
Tác giả: Ken Bluttman, Wayne S Freeze
Xuất bản: USA: Oreilly Associates Inc, 2007
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.7
 
Dreamweaver CS3 : The Missing Manual
Tác giả: David Sawyer McFarland
Xuất bản: USA: Oreilly Associates Inc, 2007
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.7
 
1

Truy cập nhanh danh mục