Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 13 kết quả
Adobe Photoshop CS6 [electronic resource] : classroom in a book
Tác giả: Brie Gyncild
Xuất bản: Berkeley Calif: Peachpit, 2012
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  006.68
 
Adobe Fireworks CS6 [electronic resource] : classroom in a book
Tác giả: Jim Babbage
Xuất bản: Berkeley Calif: Peachpit, 2012
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  006.68
 
Creating a photo album in Photoshop elements for Windows
Tác giả: Katherine Ulrich
Xuất bản: Berkeley Calif: Peachpit, 2005
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (chm)
ddc:  006.68
 
Understanding Adobe Photoshop CS6 [electronic resource] : the essential techniques for imaging professionals
Tác giả: Richard Harrington
Xuất bản: Berkeley CA: Peachpit Press, 2013
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  006.68
 
Understanding Adobe Photoshop CS6 : the essential techniques for imaging professionals
Tác giả: Richard Harrington
Xuất bản: Berkeley CA: Peachpit Press, 2013
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  006.68
 
Adobe® Acrobat® 7 TIPS and TRICKS THE 150 BEST
Tác giả: Donna L Baker
Xuất bản: Berkeley: Peachpit Press, 2005
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (chm)
ddc:  006.68
 
Maya 6 for Windows and Macintosh
Tác giả: Danny Riddell, Adrian Dimond
Xuất bản: Berkeley Calif: Peachpit Press, 2005
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (chm)
ddc:  006.68
 
Visual QuickStart Guide : Final Cut Express HD for Mac OS X
Tác giả: Michael Rubin
Xuất bản: Berkeley Calif: Peachpit Press, 2005
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (chm)
ddc:  006.68
 
VISUAL QUICKPRO GUIDE FileMaker Pro 7 Advanced FOR WINDOWS AND MACINTOSH
Tác giả: Cynthia L Baron, Daniel Peck
Xuất bản: Berkeley: Peachpit Press, 2005
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (chm)
ddc:  006.68
 
VISUAL QUICKSTART GUIDE Keynote 2 FOR MAC OS X
Tác giả: Tom Negrino
Xuất bản: : Peachpit Press, 2005
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (chm)
ddc:  006.68
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục