Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 7 kết quả
A Life-Course Perspective on Migration and Integration
Tác giả: Michael Windzio, Can Aybek, Helga de Valk, Matthias Wingens
Xuất bản: Dordrecht: Springer Nature, 2011
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  304.82
 
Migration, Civil Society and Global Governance
Tác giả: Carl-Ulrik Schierup, Delgado Wise Raúl, Delgado Wise Raúl, Branka Likić-Brborić, Branka Likić-Brborić, Carl-Ulrik Schierup, Gülay Toksöz, Gülay Toksöz
Xuất bản: : Taylor Francis, 2019
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  304.82
 
Expectations Unfulfilled: Norwegian Migrants in Latin America, 1820-1940
Tác giả:
Xuất bản: LEIDEN BOSTON: Brill, 2016
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  304.82
 
The Governance of International Migration
Tác giả: Aysen Ustubici
Xuất bản: : Amsterdam Amsterdam University Press, 2018
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  304.82
 
Diaspora and Transnationalism
Tác giả:
Xuất bản: Amsterdam: Amsterdam University Press, 2010
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  304.82
 
Diaspora and Transnationalism : Concepts, Theories and Methods
Tác giả: Rainer Bauböck, Rainer Bauböck, Thomas Faist, Thomas Faist
Xuất bản: Amsterdam: Amsterdam University Press, 2010
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  304.82
 
The Governance of International Migration
Tác giả: Aysen Üstübici
Xuất bản: Amsterdam: Amsterdam University Press, 2018
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  304.82
 
1

Truy cập nhanh danh mục