Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 29 kết quả
Effective Meetings : Student's Book (Oxford Business English Skills)
Tác giả: Jeremy Comfort
Xuất bản: Oxford: Oxford University, 1996
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc:  428.02465
 
Business Opportunities : Teacher's book
Tác giả: Anna Phillips, Terry Phillips
Xuất bản: Oxford: Oxford University, 1997
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc:  428.02465
 
Writen English for business : Second level
Tác giả: RGH Andrews
Xuất bản: Oxford: Oxford University, 1990
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc:  428.02465
 
Business Opportunities
Tác giả: Vicki Hollett
Xuất bản: Oxford: Oxford University, 1998
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc:  428.02465
 
Business Assignments Deskwork : Eight advanced case studies with video
Tác giả: Ken Casler, David Palmer, Teresa Woodbridge
Xuất bản: Oxford: Oxford University, 1997
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc:  428.02465
 
Business Basic
Tác giả: David Grant, Robert McLarty
Xuất bản: Oxford: Oxford University, 1995
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc:  428.02465
 
Business Basics : Teacher's book
Tác giả: David Grant, Robert McLarty
Xuất bản: Oxford: Oxford University, 1995
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc:  428.02465
 
Business Basics : WorkBook
Tác giả: David Grant, Robert McLarty
Xuất bản: Oxford: Oxford University, 1995
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc:  428.02465
 
Business objectives : Workbook
Tác giả: Vicki Hollett, Michael Duckworth
Xuất bản: Oxford: Oxford University, 1998
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc:  428.02465
 
Business Communication Games : Photocopiable Games and Activities for Students of English for Business
Tác giả: Angela Lloyd, Anne Preier
Xuất bản: NY: Oxford University, 1996
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc:  428.02465
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục