Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 36 kết quả
Automorphic forms and Lie superalgebras
Tác giả: Urmie Ray
Xuất bản: Dordrecht: Springer, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  512
 
Representations for Genetic and Evolutionary Algorithms
Tác giả: Franz Rothlauf
Xuất bản: USA: Springer, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  512
 
Undergraduate algebra
Tác giả: Serge Lang
Xuất bản: New York: Springer, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  512
 
My numbers, my friends : popular lectures on number theory
Tác giả: Paulo Ribenboim
Xuất bản: New York: Springer, 2000
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  512
 
Further linear algebra
Tác giả: T S Blyth, E F Robertson
Xuất bản: London New York: Springer, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  512
 
Linear algebra done right [electronic resource]
Tác giả: Sheldon Jay Axler
Xuất bản: New York: Springer, 1997
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  512
 
The arithmetic of elliptic curves
Tác giả: Joseph H Silverman
Xuất bản: New York NY: Springer, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  512
 
The finite simple groups
Tác giả: Robert Wilson
Xuất bản: London New York: Springer, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  512
 
The geometry of syzygies : a second course in commutative algebra and algebraic geometry
Tác giả: David Eisenbud
Xuất bản: New York: Springer, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  512
 
A course in homological algebra
Tác giả: Peter Hilton, Urs Stammbach
Xuất bản: New York: Springer, 1997
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  512
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục