Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 170 kết quả
Mathematics in action. Algebraic, graphical, and trigonometric problem solving
Tác giả:
Xuất bản: Boston: Pearson Education, 2012
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  512
 
Automorphic forms and Lie superalgebras
Tác giả: Urmie Ray
Xuất bản: Dordrecht: Springer, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  512
 
Algebraic Groups and Discontinuous Subgroups
Tác giả: A Borel
Xuất bản: : Amer Mathematical Society, 1966
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  512
 
Algebra demystified [electronic resource]
Tác giả: Rhonda Huettenmueller
Xuất bản: New York: McGrawHill, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  512
 
Linear algebra and its applications
Tác giả: Gilbert Strang
Xuất bản: San Diego: Harcourt Brace Jovanovich Publishers, 1988
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  512
 
Glencoe McGraw-Hill algebra 2
Tác giả:
Xuất bản: New York: McgrawHill, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  512
 
Core-Plus Mathematics
Tác giả: James T Fey, Eric W Hart, Christian R Hirsch, Harold L Schoen, Ann E Watkins
Xuất bản: : GlencoeMcgrawHill, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  512
 
Discovering Algebra
Tác giả: Jerald Murdock
Xuất bản: : Key Curriculum Press, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  512
 
The music of the primes : searching to solve the greatest mystery in mathematics
Tác giả: Marcus Du Sautoy
Xuất bản: New York: Perennial, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  512
 
Algebra : sets, symbols, and the language of thought
Tác giả: John Tabak
Xuất bản: New York: Facts On File, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  512
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục