Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 155 kết quả
Polymer synthesis
Tác giả: Y Furusho
Xuất bản: Berlin New York: Springer, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  547
 
Organic chemistry
Tác giả: Jonathan Clayden
Xuất bản: Oxford New York: Oxford University Press, 2001
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  547
 
The organic chem lab survival manual : a student's guide to techniques
Tác giả: James W Zubrick
Xuất bản: New York: Wiley, 1988
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  547
 
Mechanisms in advanced organic chemistry [electronic resource]
Tác giả: R P Narain
Xuất bản: New Delhi: New Age International P Ltd Publishers, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  547
 
Principles of polymerization
Tác giả: George G Odian
Xuất bản: Hoboken NJ: WileyInterscience, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  547
 
Phosphorous heterocycles. I
Tác giả: Raj K Bansal
Xuất bản: Dordrecht: Springer, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  547
 
Thermal analysis of polymeric materials
Tác giả: Bernhard Wunderlich
Xuất bản: Berlin: Springer, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  547
 
Physical chemistry of polyelectrolytes
Tác giả: Tsetska Radeva
Xuất bản: New York: Marcel Dekker, 2001
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  547
 
Transition metals for organic synthesis : building blocks and fine chemicals
Tác giả: Matthias Beller, Carsten Bolm
Xuất bản: Weinheim: WILEYVCH, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  547
 
Supramolecular chemistry
Tác giả: Jonathan W Steed, J L Atwood
Xuất bản: Chichester UK: Wiley, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  547
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục