Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 55 kết quả
Accounting at your fingertips [electronic resource]
Tác giả: George R Murray, Kathleen Murray
Xuất bản: Indianapolis: Alpha Books, 2012
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  657
 
The complete idiot's guide to natural remedies [electronic resource]
Tác giả: Chrystle Fiedler
Xuất bản: Indianapolis IN: Alpha Books, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  615.5
 
The complete idiot's guide to organic chemistry [electronic resource]
Tác giả: Ian Guch, Kjirsten Wayman
Xuất bản: New York: Alpha Books, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  547
 
The complete idiot's guide to self-sufficient living [downloadable e-book]
Tác giả: Jerome D Belanger
Xuất bản: New York NY: Alpha Books, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  630
 
The complete idiot's guide to organic chemistry
Tác giả: Ian Guch, Kjirsten Wayman
Xuất bản: New York: Alpha Books, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  547
 
The complete idiot's guide to 2012 [electronic resource]
Tác giả: Synthia Andrews, Colin M Andrews
Xuất bản: New York NY: Alpha Books, 2008
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (epub)
ddc:  299.7
 
The complete idiot's guide to juicing [electronic resource]
Tác giả: Ellen Brown
Xuất bản: Indianapolis IN: Alpha Books, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (epub)
ddc:  641.8
 
The complete idiot's guide to child & adolescent psychology [electronic resource]
Tác giả: Jack C Westman, Victoria Costello
Xuất bản: New York: Alpha Books, 2011
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  155
 
The complete idiot's guide to PC basics : Windows 7 edition
Tác giả: Joe Kraynak
Xuất bản: Indianapolis IN: Alpha, 2011
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  004
 
The complete idiot's guide to spices and herbs [electronic resource]
Tác giả: Leslie Bilderback
Xuất bản: New York: Alpha Books, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  641.3383
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục