Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
11-20 trong số 319 kết quả
Biology for a changing world
Tác giả: Michèl Shuster
Xuất bản: New York: WH Freeman, 2012
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  570
 
Biostatistical methods
Tác giả: Stephen W Looney
Xuất bản: Totowa NJ: Humana Press, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  570
 
Quantities, symbols, units, and abbreviations in the life sciences : a guide for authors and editors
Tác giả: Arnoš Kotyk
Xuất bản: Totowa NJ: Humana Press, 1999
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  570.
 
Biological investigations : form, function, diversity, and process
Tác giả: Warren D Dolphin
Xuất bản: Boston: McGraw Hill, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  570
 
'In silico' simulation of biological processes
Tác giả: Gregory Bock, Jamie Goode
Xuất bản: New York: John Wiley, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  570
 
Current protocols in bioinformatics
Tác giả: Andreas D Baxevanis
Xuất bản: New York: Wiley, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  570
 
Sinh học đại cương. Tập 2- Sinh học thực vật sinh học động vật & hệ sinh thái
Tác giả: Nguyễn Đức Lượng, Huỳnh Ngọc Oanh, Lê Thị Thủy Tiên, Nguyễn Thúy Hương
Xuất bản: TpHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Bản in
ddc:  570
 
Sinh học đại cương. Tập 1- Sinh học tế bào cơ sở di truyền học & học thuyết tiến hóa
Tác giả: Nguyễn Đức Lượng, Huỳnh Ngọc Oanh, Lê Thị Thủy Tiên, Nguyễn Thúy Hương
Xuất bản: TpHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Bản in
ddc:  570
 
Bioinformatics programming using Python
Tác giả: Mitchell L Model
Xuất bản: Sebastopol CA: OReilly, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  570
 
Biology
Tác giả: Sylvia S Mader
Xuất bản: New York: McGrawHill Higher Education, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Bản in
ddc:  570
 

Truy cập nhanh danh mục