Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 289 kết quả
Bringing yoga to life [electronic resource] : the every day practice of enlightened living
Tác giả: Donna Farhi
Xuất bản: Pymble NSW New York: HarperCollins ebooks, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  613.7046
 
T'ai chi for seniors : how to gain flexibility, strength, and inner peace
Tác giả: Philip Bonifonte
Xuất bản: Franklin Lakes NJ: New Page Books, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  613.7
 
Physical Wisdom : Kundalini yoga
Tác giả: Harbhajan Singh Khalsa
Xuất bản: : Ancient Healing Ways, 1994
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  613.7046
 
Starting Strength (1st Edition)
Tác giả: Mark Rippetoe
Xuất bản: : The Aasgaard Company, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  613.713
 
Relax Into Stretch
Tác giả: Pavel Tsatsouline
Xuất bản: : Dragon Door Publications, 2001
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  613.71
 
Bragg back fitness program : with SPINE MOTION for pain free back
Tác giả: Paul C Bragg, Patricia Bragg
Xuất bản: Santa Barbara Calif: Health Science, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  613.71881
 
Stretching for dummies elektronisk ressurs
Tác giả: LaReine Chabut
Xuất bản: Chichester: Wiley, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  613.7182
 
Wii fitness for dummies
Tác giả: Christina T Loguidice, Bill Loguidice
Xuất bản: Hoboken NJ: Wiley Pub, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  613.7
 
The truth about physical fitness and nutrition
Tác giả: John Perritano, Robert N Golden, Fred L Peterson
Xuất bản: New York: Facts on File, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  613.703
 
Fitness for dummies
Tác giả: Suzanne Schlosberg, Liz Neporent
Xuất bản: Indianapolis IN: Wiley Pub Inc, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  613.7
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục