Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 60 kết quả
Relax Into Stretch
Tác giả: Pavel Tsatsouline
Xuất bản: : Dragon Door Publications, 2001
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  613.71
 
Building the gymnastic body : the science of gymnastics strength training
Tác giả: Christopher Sommer
Xuất bản: Anthem Arizona: Olympic Bodies, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  613.71
 
Plyometrics elektronisk ressurs
Tác giả: Donald A Chu
Xuất bản: Champaign IL: Human Kinetics, 2013
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  613.71
 
Stronger legs & lower body
Tác giả: Tim Bishop
Xuất bản: Champaign IL: Human Kinetics, 2012
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  613.71
 
The naked warrior : master the secrets of the super-strong, using bodyweight exercises only
Tác giả: Pavel Tsatsouline
Xuất bản: St Paul MN: Dragon Door, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  613.71
 
Physical fitness elektronisk ressurs : training, effects, and maintaining
Tác giả: Mark A Powell
Xuất bản: New York: Nova Science, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  613.71
 
Core strength elektronisk ressurs : build your strongest body ever with Australia's body coach
Tác giả: Paul Collins
Xuất bản: Maidenhead: Meyer Meyer Sport, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  613.71
 
Exercise personal training 101
Tác giả: Michael Chia, Patricia Wong
Xuất bản: Singapore: World Scientific Pub Co Inc, 2012
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  613.71
 
Stretching excercises encyclopedia elektronisk ressurs
Tác giả: Oscar Moran, Isabel Arechabala
Xuất bản: United Kingdom: Meyer Meyer Sport, 2012
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  613.71
 
Core strength for dummies
Tác giả: LaReine Chabut
Xuất bản: Indianapolis IN: Wiley Pub Inc, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  613.71
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục