Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 14 kết quả
The handbook of clinically tested herbal remedies
Tác giả: Marilyn Barrett
Xuất bản: New York London: Haworth Herbal Press, 2004
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  615
 
Handbook of drug metabolism
Tác giả: Paul G Pearson, Larry C Wienkers
Xuất bản: New York: Informa Healthcare, 2009
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  615
 
PDR Nurse's Drug Handbook [electronic resource]
Tác giả: PDR Staff
Xuất bản: New York: PDR Network, 2013
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  615
 
The handbook of clinically tested herbal remedies
Tác giả: Marilyn L Barrett
Xuất bản: New York: Haworth Herbal Press Pharmaceutical Products Press Haworth Medical Press, 2004
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  615
 
Handbook of green tea and health research
Tác giả: Mark Jamieson, Helen McKinley
Xuất bản: Hauppauge NY: Nova Science Publishers, 2009
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  615
 
Saving money on medicines [electronic resource] : the drugs budget handbook
Tác giả: Penny Blanch
Xuất bản: Abingdon Oxon: Radcliffe Medical, 2001
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  615
 
CRC handbook of medicinal spices
Tác giả: James A Duke
Xuất bản: Boca Raton FL: CRC Press, 2003
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  615
 
Handbook of essential pharmacokinetics, pharmacodynamics, and drug metabolism for industrial scientists [electronic reso...
Tác giả: Younggil Kwon
Xuất bản: New York: Kluwer AcademicPlenum Publishers, 2001
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  615
 
Handbook of drug screening
Tác giả: P B Fernandes, Ramakrishna Seethala
Xuất bản: New York: Marcel Dekker, 2001
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  615
 
Compliance handbook for pharmaceuticals, medical devices, and biologics
Tác giả: Carmen Medina
Xuất bản: New York: Marcel Dekker, 2004
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  615
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục