Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 2887 kết quả
GSM switching, services and protocols [electronic resource]
Tác giả: J Eberspc̃her, Han Vg̲el, Chri Bettstetter
Xuất bản: Chichester England New York: Wiley, 2001
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.382
 
Computational rheology for pipeline and annular flow
Tác giả: Wilson C Chin
Xuất bản: Boston: Gulf Professional Pub, 2001
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  622.3382
 
Threading time : a cultural history of threadwork
Tác giả: Dolores Bausum
Xuất bản: Fort Worth Tex: TCU Press, 2001
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  746.409
 
Radical reactions of fullerenes and their derivatives
Tác giả: Boris Tumanskii, Oleg Kalina
Xuất bản: Dordrecht Boston: Kluwer Academic Publishers, 2001
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  546.681
 
Genomics protocols
Tác giả: Ramn Elaswarapu, Michae Starkey
Xuất bản: Totowa NJ: Humana Press, 2001
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  572.86078
 
Fourier transforms in spectroscopy
Tác giả: Jyrki Kauppinen, Jari Partanen
Xuất bản: Berlin New York: WileyVCH, 2001
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  543.5
 
Supersymmetry in quantum and classical mechanics
Tác giả: B Bagchi
Xuất bản: Boca Raton Fla: Chapman HallCRC, 2001
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  539.725
 
Magnetism : molecules to materials
Tác giả: Marc Drillon, Joel S Miller
Xuất bản: Weinheim Chichester: WileyVCH, 2001
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  538
 
Steroid receptor methods : protocols and assays
Tác giả: Benjamin A Lieberman
Xuất bản: Totowa: Humana Press, 2001
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  612.405
 
Towards a critical theory of society
Tác giả: Herbert Marcuse, Douglas Kellner
Xuất bản: New York: Routledge, 2001
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  301.01
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục