Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 8 kết quả
Titanium alloys [electronic resource] : Russian aircraft and aerospace applications
Tác giả: Valentin N Moiseyev
Xuất bản: Boca Raton: Taylor Francis, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  620.1
 
Titanium alloys : Russian aircraft and aerospace applications
Tác giả: Valentin N Moiseyev
Xuất bản: Boca Raton: Taylor Francis, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  620.1
 
Carbon fibers and their composites
Tác giả: Peter Morgan
Xuất bản: Boca Raton: Taylor Francis, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  620.1
 
Mechanics of composite materials
Tác giả: Robert M Jones
Xuất bản: Philadelphia PA: Taylor Francis, 1999
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  620.1
 
Introduction to engineering mechanics : a continuum approach
Tác giả: Jenn Stroud Rossmann, Lori Bassman, Clive L Dym
Xuất bản: Boca Raton: Taylor Francis CRC Press, 2015
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  620.1
 
Textile reinforced concrete
Tác giả: Alva Peled, Arnon Bentur, Barzin Mobasher
Xuất bản: Boca Raton: CRC Press Taylor Francis Group, 2017
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  620.1
 
Strengthening design of reinforced concrete with FRP
Tác giả: Hayder A Rasheed
Xuất bản: Boca Raton: CRC Press Taylor Francis Group, 2015
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  620.1
 
Electromagnetic, mechanical, and transport properties of composite materials
Tác giả: Rajinder Pal
Xuất bản: Boca Raton: CRC Press Taylor Francis Group CRC Press is an imprint of the Taylor Francis Group an informa business, 2015
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  620.1
 
1

Truy cập nhanh danh mục