Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 96 kết quả
The big book of Noir
Tác giả: Lee Server, Ed Gorman, Martin Harry Greenberg
Xuất bản: New York: Carroll Graf, 1998
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  791.43
 
Directing : film techniques and aesthetics
Tác giả: Michael Rabiger
Xuất bản: Amsterdam Boston: ElsevierFocal Press, 2008
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  791.43
 
The Psycho file : a comprehensive guide to Hitchcock's classic shocker
Tác giả: Joseph W Smith
Xuất bản: Jefferson NC: McFarland Co Pub, 2009
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  791.43
 
American science fiction film and television [electronic resource]
Tác giả: Lincoln Geraghty
Xuất bản: New York: Berg, 2009
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  791.43
 
Iron Man and philosophy : facing the Stark reality
Tác giả: Mark D White
Xuất bản: Hoboken NJ: John Wiley Sons Inc, 2010
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  791.43
 
The Coen brothers : the story of two American filmmakers [electronic resource]
Tác giả: Josh Levine
Xuất bản: Toronto: ECW Press, 2000
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  791.43
 
The Sense and sensibility screenplay & diaries : bringing Jane Austen's novel to film
Tác giả: Emma Thompson
Xuất bản: New York: Newmarket Press, 1995
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  791.43
 
Fiasco : a history of Hollywood's iconic flops
Tác giả: James Robert Parish
Xuất bản: Hoboken NJ: John Wiley Sons, 2006
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  791.43
 
Art in Cinema [electronic resource] : documents toward a history of the film society
Tác giả:
Xuất bản: Philadelphia: Temple University Press, 2006
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  791.43
 
Art in the cinematic imagination
Tác giả: Susan Felleman
Xuất bản: Austin: University of Texas Press, 2006
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  791.43
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục