Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 49 kết quả
The allure of machinic life : cybernetics, artificial life, and the new AI
Tác giả: John Johnston
Xuất bản: Cambridge MA: MIT Press, 2008
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  003
 
An introduction to cryptography
Tác giả: Richard A Mollin
Xuất bản: Boca Raton: Chapman HallCRC, 2007
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  003
 
Handbook of research on discrete event simulation environments : technologies and applications
Tác giả: Evon M O Abu-Taieh, Asim Abdel Rahman El Sheikh
Xuất bản: Hershey PA: Information Science Reference, 2012
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  003
 
Discrete choice methods with simulation
Tác giả: Kenneth Train
Xuất bản: Cambridge UK New York: Cambridge University Press, 2003
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  003
 
Modeling multi-level systems
Tác giả: Octavian Iordache
Xuất bản: Berlin: Springer, 2011
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  003
 
Software modeling and design [electronic resource] : UML, use cases, patterns, and software architectures
Tác giả: Hassan Gomaa
Xuất bản: Cambridge New York: Cambridge University Press, 2011
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  003
 
Information theory, inference, and learning algorithms
Tác giả: David J C MacKay
Xuất bản: Cambridge UK New York: Cambridge University Press, 2003
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  003
 
The logistic map and the route to chaos : from the beginnings to modern applications
Tác giả: M Ausloos, M Dirickx
Xuất bản: Berlin New York: Springer, 2006
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  003
 
Stability and stabilization of nonlinear systems
Tác giả: Iasson Karafyllis, Z-P Jiang, E Sontag
Xuất bản: London New York: SpringerVerlag, 2011
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  003
 
Giáo trình phân tích thiết kế hệ thống
Tác giả: Tô Văn Nam
Xuất bản: Hà Nội: Giáo dục Việt Nam, 2007
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in
ddc:  003
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục