Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 159 kết quả
The iPad 2 pocket guide [electronic resource]
Tác giả: Jeff Carlson
Xuất bản: Berkeley CA: Peachpit Press, 2011
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  004.165
 
Droid X [electronic resource] : the missing manual
Tác giả: Preston Gralla
Xuất bản: Sebastopol Calif: OReilly Media, 2011
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  004.165
 
BlackBerry all-in-one for dummies
Tác giả: Tim Calabro
Xuất bản: IndianapolisInd: Wiley publising inc, 2010
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  004.165
 
Switching to a Mac for dummies
Tác giả: Arnold Reinhold
Xuất bản: Hoboken NJ: Wiley Pub, 2009
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  004.165
 
Macs all-in-one desk reference for dummies
Tác giả: Wally Wang
Xuất bản: Hoboken NJ: Wiley, 2008
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  004.165
 
iPad application development for dummies
Tác giả: Neal Goldstein, Tony Bove
Xuất bản: Hoboken NJ: Wiley Pub, 2011
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  004.165
 
Beginning Android application development
Tác giả: Wei-Meng Lee
Xuất bản: Indianapolis IN: Wiley Pub, 2011
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  004.165
 
Take your iPad to work [electronic resource]
Tác giả: Brian Proffitt
Xuất bản: Boston: Course Technology PTR, 2011
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  004.165
 
BlackBerry for dummies
Tác giả: Robert Kao, Dante Sarigumba
Xuất bản: New York: Wiley Pub, 2006
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  004.165
 
The Transactor Book of Bits and Pieces #1 for All Commodore Computers! (A Collection of the Bits and Pieces Sections Fro...
Tác giả: Karl J H Hildon Hildon, Chris Zamara
Xuất bản: : Transactor Publishing, 1986
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  004.165
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục