Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 22 kết quả
Using Microsoft PowerPoint 2010
Tác giả: Patrice-Anne Rutledge
Xuất bản: Indianapolis Ind London: Que Pearson Education distributor, 2010
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.58
 
Teach yourself visually PowerPoint 2010
Tác giả: William Wood
Xuất bản: Indianapolis IN: Wiley, 2010
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.58
 
PowerPoint 2010 for dummies
Tác giả: Doug Lowe
Xuất bản: Hoboken NJ: Wiley Pub, 2010
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.58
 
PowerPoint 2007 just the steps for dummies
Tác giả: Barbara Obermeier, Ted Padova
Xuất bản: Hoboken NJ Chichester: Wiley John Wiley distributor, 2007
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.58
 
PowerPoint 2010 for dummies elektronisk ressurs
Tác giả: Doug Lowe
Xuất bản: Hoboken NJ: Wiley Pub Inc, 2010
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.58
 
Microsoft PowerPoint 2013
Tác giả: Joyce Cox, Joan Lambert
Xuất bản: Redmond Wash Farnham: Microsoft OReilly distributor, 2013
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.58
 
PowerPoint 2007 all-in-one desk reference for dummies
Tác giả: Peter Weverka
Xuất bản: Hoboken NJ: Wiley, 2007
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.58
 
PowerPoint 2010 : basic, Student manual
Tác giả:
Xuất bản: Fairport NY: Axzo Press, 2010
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.58
 
PowerPoint 2007 All-in-one Desk Reference for Dummies
Tác giả: Peter Weverka
Xuất bản: : John Wiley Sons, 2007
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.58
 
Easy Microsoft PowerPoint 2003 in full color
Tác giả: Sherry Kinkoph
Xuất bản: Indianapolis: Que, 2004
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (chm)
ddc:  005.58
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục