Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 9 kết quả
From Dust to Digital: Ten Years of the Endangered Archives Programme
Tác giả: Maja Kominko, Maja Kominko
Xuất bản: Cambridge UK: Open Book Publishers, 2015
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  025.84
 
Digital Techniques for Documenting and Preserving Cultural Heritage
Tác giả: Anna Bentkowska-Kafel, Anna Bentkowska-Kafel, Lindsay MacDonald, Lindsay MacDonald
Xuất bản: Kalamazoo MI: Arc Humanities Press, 2018
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  025.84
 
From dust to digital : ten years of the Endangered Archives Programme
Tác giả: Maja Kominko
Xuất bản: Cambridge UK: Open Book Publishers, 2015
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  025.84
 
Digital Techniques for Documenting and Preserving Cultural Heritage
Tác giả: Anna Bentkowska-Kafel, L W MacDonald
Xuất bản: Kalamazoo: Arc Humanities Press, 2017
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  025.84
 
From dust to digital [electronic resource] : ten years of the Endangered Archives Programme
Tác giả: Maja Kominko
Xuất bản: Cambridge: Open Book Publishers, 2015
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  025.84
 
Remote capture [electronic resource] : digitising documentary heritage in challenging locations
Tác giả: Jody Butterworth, Adam Farquhar, Andrew Pearson, Patrick Sutherland
Xuất bản: Cambridge: Open Book Publishers, 2018
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  025.84
 
Remote Capture
Tác giả:
Xuất bản: Cambridge UK: Open Book Publishers, 2018
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  025.84
 
The politics of mass digitization
Tác giả: Nanna Bonde Thylstrup
Xuất bản: Cambridge: MIT Press, 2019
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  025.84
 
Preserving digital materials
Tác giả: D R Harvey
Xuất bản: Berlin Boston: De Gruyter Saur, c2012
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  025.84
 
1

Truy cập nhanh danh mục