Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 30 kết quả
Towards a critical theory of society
Tác giả: Herbert Marcuse, Douglas Kellner
Xuất bản: New York: Routledge, 2001
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  301.01
 
Readings in social theory : the classic tradition to post-modernism
Tác giả: James Farganis, Vassar College
Xuất bản: Boston: McGrawHill, 2004
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  301.01
 
Towards a Critical Sociology [electronic resource] : An Essay on Commonsense and Imagination
Tác giả: Zygmunt Bauman
Xuất bản: Hoboken: Taylor Francis, 2009
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  301.01
 
Các lý thuyết xã hội học hiện đại
Tác giả: Gunter Endruweit
Xuất bản: Hà Nội: Thế Giới, 1999
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  301.01
 
Georg Simmel
Tác giả: David Frisby
Xuất bản: London New York: Routledge, 2002
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  301.01
 
Emile Durkheim
Tác giả: Kenneth Thompson
Xuất bản: London New York: Routledge, 2002
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  301.01
 
La sociologie et l'oubli du monde : Retours sur les fondements d'une discipline
Tác giả: Annette Disselkamp
Xuất bản: Bruxelles: Editions de lUniversité de Bruxelles, 2008
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  301.01
 
Critical Theory of Communication: New Readings of Lukács, Adorno, Marcuse, Honneth and Habermas in the Age of the Intern...
Tác giả: Christian Fuchs
Xuất bản: London: University of Westminster Press, 2016
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  301.01
 
Ethnographica Moralia : Experiments in Interpretive Anthropology
Tác giả: Neni Panourgia, George Marcus
Xuất bản: NY: Fordham University Press, 2008
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  301.01
 
Verdrängungen des Ökonomischen : Bourdieus Theorie der Moderne
Tác giả: Gregor Bongaerts
Xuất bản: Bielefeld: transcript Verlag, 2008
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  301.01
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục